our products
Untitled Document
Legislatie

      

Lista acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea societatii


      

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

      
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
      
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
      
- Legea nr. 92/2007 privind organizarea si functionarea serviciilor de transport public local cu modificarile si completarile ulterioare;
      
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
      
- Ordinul Ministrului Internelor si Reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007;
      
- Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilitati Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate
      
- Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitatii republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
      
- O.U.G nr. 109/2011 privind Ordonanta corporativa a intreprinderilor publice.
      
- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata prin Legea nr.180/2002;
      
- H.C.L. nr. 28/2000 privind reorganizarea R.A. REGOTRANS Pitesti prin divizare totala, in societati comerciale;
      
- H.C.L. nr. 273/2017 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Pitesti si a Regulamentului       
- H.C.L. nr. 495/2015 privind modificarea tarifelor legitimatiilor de calatorie - bilete si abonamente si a tarifului mediu comercial pentru serviciul public de transport cu influentele ce decurg din reducerea cotei T.V.A. de la 24% la 20%, incepand cu data de 01.01.2016
      
- H.C.L. nr. 377/2015 privind acordarea de facilitati elevilor din invatamantul preuniversitar din municipiul Pitesti
      
- H.C.L. nr. 477/2015 privind modificarea si completarea HCL nr. 377/2015
      
- H.C.L. nr. 178/2016 privind aprobarea tarifelor legitimatiilor de calatorie - acordarea de reduceri pentru anumite categorii de persoane
      
- Actul constitutiv al societatii. Certificatul oficiului comertului la nr. J03/183/2000, Cod unic de inregistrare 13008995


      

Alte acte care reglementeaza organizarea si functionarea societatii


      

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate in municipiul Pitesti(PDF)

      
      

ORGANIZARE
Regulament de organizare si functionare
Organigrama CCM
Cariera
INFORMATII DE INTERES PUBLIC
Adunarea generala a actionarilor
Transparenta
ACHIZITII PUBLICE
Anunturi si invitatii de participare
Licitatii publice
CONTRACTE DE ACHIZITII PUBLICE AFLATE IN DERULARE
Anexa 1
Anexa 2
ACTIVITATE ITP
ITP