ACASA

Untitled Document
Prelucrare date cu caracter personal

      

POLITICA DE SECURITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, SC PUBLITRANS 2000 SA prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime.      

Nota de informare


Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Legalitatea: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Scopul bine determinat: Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.
Confidenţialitatea: Informaţiile sunt prelucrate şi folosite conform politicii de confidenţialitate a datelor personale, informaţiile fiind folosite numai pentru scopul în care sunt colectate.
Consimţământul persoanei vizate: Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate prevăzute de REGULAMENTUL (UE) 2016/679.
Informarea: Persoana este informată de către instituţia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate. Stocarea: Datele cu caracter persoanal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate. Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi suspus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate. Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate, în ceea ce priveşte distrugerea accidentala sau ilegala, pierderea, modificarea, dezvăluirea sau accesului neautorizat.


În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 (GDPR), persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt/ vor fi prelucrate (colectate, stocate, procesate, transmise, eliminate) sunt:
1.DREPTUL LA INFORMARE Compania de Transport Public SC PUBLITRANS 2000 SA are obligația de a informa persoanele vizate despre procesul de colectare/ procesare/ transmitere de date personale. Excepție: în situația în care persoanele fizice transmit voluntar datele sau când aceste date sunt preluate de la un alt operator/ terță parte. SC PUBLITRANS 2000 SA trebuie să informeze persoana vizată despre: • identitatea și datele de contact ale operatorului și procesatorului; • datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor; • scopul și temeiul juridic în care sunt colectate datele; • interesele legitime ale operatorului dacă prelucrarea se face în baza Art. 6 alin.1 lit. f.; • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; • intenția operatorului de a transfera datele către terțe părți, dacă este cazul; • perioada pe care vor fi stocate datele sau, dacă nu este posibil, criterii folosite pentru a determina acea perioadă; • drepturile persoanelor vizate; • dreptul de a depune o plângere unei autorități de supraveghere; • obligația de a furniza datele derivată din obligații legale sau contractuale și eventualele consecințe în cazul neconformării; • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri și informații privind logica utilizată și importanța și consecințele unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată; • pentru prelucrări ulterioare în scopuri diferite, informații prealabile privind scopul secundar • sursa din care provin datele personale dacă acestea nu au fost colectate direct de la persoana fizică vizată.
2. DREPTUL LA RECTIFICARE SC PUBLITRANS 2000 SA are obligația de a modifica/ corecta/ completa datele cu caracter personal la solicitarea persoanelor fizice vizate sau de a oferi acestora posibilitatea actualizării acestor date. În unele situații, poate fi necesară o declarație suplimentară a persoanei fizice vizate. De asemena, poate fi necesar ca SC PUBLITRANS 2000 SA să ia măsuri suplimentare, pentru a se asigura de legalitatea și corectitudinea modificărilor solicitate/ realizate.
3. DREPTUL DE PORTABILITATE A DATELOR SC PUBLITRANS 2000 SA are obligația ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate, să le pună acestora la dispozitie datele cu caracter personal colectate/ prelucrate, într-un format structurat, prelucrabil și interoperabil. În unele situații, poate fi necesar ca SC PUBLITRANS 2000 SA să ia măsuri suplimentare pentru a se asigura de identitatea persoanei fizice, care solicită portarea datelor cu caracter personal.
4. DREPTUL DE STERGERE (DE A FI UITAT) SC PUBLITRANS 2000 SA are obligația ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate, să șteargă datele cu caracter personal ale acestora, dacă nu există prevederi legale aplicabile care obligă compania să rețină acele date sau dacă nu există vreun interes legitim al operatorului, care să prevaleze acestui drept.
5. DREPTUL DE RESTRICTIONARE A PRELUCRĂRII DE DATE SC PUBLITRANS 2000 SA are obligația ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate și în cazul în care nu există vreun temei juridic sau interes legitim, care să prevaleze, să oprească orice colectare/ prelucrare de date cu caracter personal ale solicitantului.
6. DREPTUL DE OPOZITIE (DE A SE OPUNE PRELUCRĂRII DE DATE) SC PUBLITRANS 2000 SA are obligația ca în cazul în care persoanele fizice se opun colectării/ procesării de date personale să nu efectueze nicio activitate de prelucrare a acelor date, excepție făcând situațiile în care primează un temei juridic sau un interes legitim al companiei.
7. DREPTUL DE A SE OPUNE PROCESULUI DECIZIONAL AUTOMATIZAT Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate, exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce privesc persoana respectivă sau o afectează într-o măsură semnificativă. Persoana vizată are dreptul de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia dacă s-a realizat deja un proces decizional automatizat.
8. DREPTUL DE A FACE O PLÂNGERE SAU DE ADRESARE UNEI INSTANȚE Persoanele fizice vizate de prelucrarea datelor lor personale se pot adresa la: 1. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal • www.dataprotection.ro ; 2. Instanțelor de judecată.


SC PUBLITRANS 2000 SA certifică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal şi se supune următoarelor reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal :
- utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreuna cu politici aplicate salariaţilor şi procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate;
- fişele de post şi contractele de munca ale angajaţilor care prelucrează date cu caracter personal cuprind clauza de confidenţialitate;
- personalul Companiei este instruit în ceea ce priveşte securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate;
- accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat cu cont/user şi parola;
- accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens.